Zebranie Przedstawicieli. Brak kworum.

Wydarzenie od: 2022-06-23

Zawiadomienie

Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przedwiośnie” zwołuje doroczne Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. /czwartek/ o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ogólnej 1 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór komisji przewidzianych w regulaminie Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej XII kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020 i 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019, 2020 i 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „Przedwiośnie” na nową kadencję.
11. Informacja Zarządu n/t realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2017 – 2019.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

W Sekretariacie wyłożone są do wglądu:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,2020 i 2021.
2. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
3. Sprawozdania Rady Nadzorczej XII kadencji za rok 2019, 2020 i 2021.

Zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.

Liczba przedstawicieli uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli    87
Liczba przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli przez Zebrania Grup Członkowskich   53
Liczba przedstawicieli stanowiących kworum na Zebraniu Przedstawicieli    44
Liczba przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli    39.