Zebrania Grup Członkowskich

Wydarzenie od: 2022-05-23

Zawiadomienie
Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przedwiośnie” oraz Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich, Zarząd Spółdzielni zwołuje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ogólnej 1 w Warszawie:

Zebranie Grupy Członkowskiej nr 8 Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: Staffa 11, Staffa 13, Romaszewskiego 12, Romaszewskiego 14, Romaszewskiego 16, Gąbińska 26, Gąbińska 30. Zebranie odbędzie się w dniu 23.05.2022 r. /poniedziałek/ o godzinie 18:00;

Zebranie Grupy Członkowskiej nr 7 Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: Kiełpińska 3, Gąbińska 20. Zebranie odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. /wtorek/ o godzinie 18:00;

Zebranie Grupy Członkowskiej nr 6 Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: Gąbińska 7, Gąbińska 9. Zebranie odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. /środa/ o godzinie 18:00

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór komisji przewidzianych w regulaminie Zebrań Grup Członkowskich.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej XII kadencji.
6. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021, w tym sprawozdania finansowe oraz propozycje podziału nadwyżki bilansowej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Komitetu Domowego za okres sprawowanej kadencji.
8. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
9. Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w celu zgłoszenia Zebraniu Przedstawicieli.
10. Rozpatrzenie wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019 przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą.
11. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
12. Przegłosowanie wniosków przyjętych przez Komisję Wnioskową.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

W Sekretariacie Spółdzielni wyłożone są do wglądu:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021.
2. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021.
3. Sprawozdania Rady Nadzorczej XII kadencji za rok 2019, 2020 i 2021.
4. Wnioski polustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej.