Przetargi

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymianę wadliwego ocieplenia – narożniki ścian budynków mieszkalnych przy ul. Kiełpińskiej 4 i 6 w Warszawie. (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 22.12.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonaniewykonanie: „Projekt rozdzielni nn”, w pawilonie handlowym przy ul. Staffa 2, umieszczonej nad złączem kablowym (ZK).
Zakres projektu:
• Wyłącznik Główny Pożarowy,
• Zabezpieczenia przedlicznikowe pawilonów handlowych (6 szt.),
• Uzgodnienie projektu w innogy Stoen,
• Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppożarowych,
• Kosztorys inwestorski i przedmiar.
Termin zakończenia robót do dnia 31.12.2020 r. 
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 07.12.20 godz. 17:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Projekt rozdzielni nn”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub remonty@przedwiośnie.com.pl do dnia 07.12.2020 r. do godz.17.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 08.12.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Remonty tel.22 834 88 29, remonty@przedwiośnie.com.pl.  Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 85 pkt; ocena członków Komisji 15 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu) 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie robót ogrodniczych polegających na wycince drzew oraz cięciach pielęgnacyjnych i technicznych drzew na terenie osiedla N.S.B.M. ,,Przedwiośnie” w Warszawie, wg załączonego zakresu robót i mapki sytuacyjnej (w załączeniu). Termin zakończenia robót do dnia 31.12.2020 r. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 01.12.20 godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie robót ogrodniczych”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 01.12.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 01.12.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: dział ekspl.-techniczny tel.22-669-51-48, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub zielen@przedwiosnie.com.pl.Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem czterech pomieszczeń piwnicznych o wysokości 2,70 m, znajdujących się w budynku ul. Ogólna 9 (pawilon usługowy z rampą).
Minimalna cena miesięcznego czynszu najmu:
1. pomieszczenie o pow. 41  (7,18 m x 5,71 m) 820,00 zł brutto (t.j. 20,00 zł/m² powierzchni). 
2. pomieszczenie o pow. 40,40  (7,17 m x 5,70 m) 808,00 zł brutto (t.j. 20,00 zł/m² powierzchni). 
3. pomieszczenie o pow. 14,70 (5,63 m x 2,62 m) 352,80 zł brutto (t.j. 24,00 zł/m² powierzchni). 
4. pomieszczenie o pow. 4,30 (2,85 m x 1,50 m) 111,80 zł brutto (t.j. 26,00 zł/m² powierzchni).
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 18.11.2020 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 18.11.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia pomieszczeń


Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,11 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 10. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 60,74 zł/m² powierzchni ) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.10.2020 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7Mieszkanie po generalnym remoncie. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój (nowe wyposażenie). Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 49,32 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.10.2020 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont pokrycia dachu na budynku biura NSBM "Przedwiośnie" przy ul. Ogólnej 1 (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 22.10.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont pomieszczeń zsypów przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla NSBM „Przedwiośnie” przy ulicach Staffa7, Staffa 8, Słodowiec 9 i Słodowiec 10 (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 15.10.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: 
remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie przełożenia nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej oraz naprawy cokołów podjazdu przed budynkiem mieszkalnym przy u. Kiełpińskiej 3. (wg przedmiaru robót - w załączeniu).  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przełożenie nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej oraz naprawy cokołów podjazdu przed budynkiem mieszkalnym przy u. Kiełpińskiej 3”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy murków oporowych w technologii: odbicie starego lastryka, naprawa powierzchni, siatka, klej, tynk silikatowy – silikonowy o strukturze kornik oraz położenie na wierzchu murku „daszków” jako kamionkowe płytki parapetowe w kolorze czerwonym. W składanej ofercie prosimy o podanie kalkulacji: na 1m2 położenia tynku + „daszek” na 1mb.
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie naprawy murków oporowych”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres 
przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy nawierzchni placu manewrowego przed garażami przy budynku NSBM „Przedwiośnie” przy ul. Ogólnej 1. (wg przedmiaru robót - w załączeniu).  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa nawierzchni placu manewrowego przed garażami”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7. Mieszkanie po generalnym remoncie. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój (nowe wyposażenie). Minimalna cena czynszu najmu 1900,00 zł. (t.j. 52,06 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 17.09.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 60,10 zł/m² powierzchni ) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 17.09.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych. 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni  po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto. 
Składanie ofert do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert w dniu 17.09.2020 r. o godz. 11:30. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu (demontaż starego, dostawę i montaż nowego) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staffa 7
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 17.09.2020 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert w dniu 17.09.2020 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 518 384 606 w godz. 10-12 dni robocze oraz 22 669 51 48 w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na zadanie: Wykonanie instalacji PV, na budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 12/14 w Warszawie.
Zakres zadania;
1. Projekt wykonawczy instalacji i montażu paneli PV,
2. Projekt instalacji odgromowej i przepięciowej PV,
3. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. pożarowych oraz z dostawcą ee innogy.
4. Przystosowanie instalacji elektrycznej w RGM 1, RGM 2 do zasilania energią z instalacji PV i sieci publicznej,
5. Montaż instalacji PV, ochrony odgromowej, przepięciowej, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych i ochronnych.
Budynek o wym. 84x11 m, pięciokondygnacyjny, sześcioklatkowy, dach płaski z wystającymi ponad kominami wentylacyjnymi, bez instalacji odgromowej. W budynku są dwie rozdzielnice główne RGM 1, RGM 2, z istniejącymi układami pomiarowymi energii elektrycznej, części administracyjnej o mocach jak poniżej. RGM 1- 12 kW, kl 1, 2, 3. RGM 2- 3 kW, kl 4, 5, 6.
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dnia 14.09.2020 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie instalacji PV, na budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 12/14”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.09.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.09.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 662291919 lub sekretariat: 22 834 60 24. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych. 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 12 po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto. 
Składanie ofert do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 13.08.2020 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20. 
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Przetarg odwołany.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy elewacji z blachy trapezowej ściany szczytowej budynku przy ul. Kiełpińskiej 3. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 10.08.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa elewacji z blachy trapezowej ściany szczytowej Kiełpińskia 3” (wg kosztorysu nakładczego - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 10.08.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 10.08.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl.
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy wg załączonego kosztorysu nakładczego. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON.

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie /wykonanie prac budowlanych pod klomby zieleni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej/. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 61,50 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 10:45 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem”. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23.07.20 o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 9.  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Remont schodów wejścia głównego Słodowiec 9” (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie malowania ścian korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólna 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1150,00 zł. (t.j. 62,80 zł/m² powierzchni ) + opłaty (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11.45. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs nierozstrzygnięty.

 

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 123 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert do dn. 04.06.br. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 04.06.br. o godz. 11:00.
Informacje dodatkowe: 22 834 60 24. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Na wykonanie wymiany /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych "ELTOM", Tomasz Tyrajski, ul. Chmielna 4,00-020 Warszawa.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 01.06.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 01.06.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Najem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym – jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Shahzad Ahmad "Pak Pol Food Services".

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Ilość : ok.2950 mb.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 16.04.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 16.04.2020 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Zadanie nr 1: Koszenie trawników na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. oraz Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: ,,MICRON” Sp. z o.o. ul .K. Olszewskiego 21H, 25-663 Kielce. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu).
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 02.04.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 02.04.2020 r. do godz.12.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48 lub tel. 834 88 29, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Rem.Bud. Zbigniew Marciniak, ul. Ciołka 35, 01-445 Warszawa.

 

 

WYKAZ ROBÓT WYKONYWANYCH NA TERENIE NSBM " PRZEDWIOŚNIE"

 • Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:
  Ul. Słodowiec 5A: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Kiełpińska 4: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Ogólna 7: 22.04.2020 r. - 15.07.2020 r.
  Ul. Staffa 16/16: 15.07.2020 r. - 21.09.2020 r.
  Wykonawca – MAREK IMIŃSKI Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne.

 

WYKAZ ROBÓT ZAKOŃCZONYCH

 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Staffa 16/18
  Termin prowadzonych robót - 21.X.2019 r. - 28.II.2020 r.
  Wykonawca F-ma "ADNES" s.c.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Słodowiec 5
  Termin prowadzonych robót 22.X.2019 r. - 4.I.2020 r.
  Wykonawca - F-ma Usług. Rem. Bud. Grzegorz Lis
 • Wymiana wadliwego ocieplenia ściany szczytowej w budynku Kiełpińska 6
  Termin prowadzonych robót: 4.XI. - 25.XI.2019 r.
  Wykonawca - ZRB Roman Homa