Przetargi

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Ilość : ok.2950 mb.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 16.04.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 16.04.2020 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu).
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 02.04.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 02.04.2020 r. do godz.12.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48 lub tel. 834 88 29, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie”w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 12 po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto.
Składanie ofert do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dn. 02.04.2020 r. o godz. 11:00.
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

WYKAZ ROBÓT WYKONYWANYCH NA TERENIE NSBM " PRZEDWIOŚNIE"

 • Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:
  Ul. Słodowiec 5A: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Kiełpińska 4: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Ogólna 7: 22.04.2020 r. - 15.07.2020 r.
  Ul. Staffa 16/16: 15.07.2020 r. - 21.09.2020 r.
  Wykonawca – MAREK IMIŃSKI Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne.
 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Staffa 16/18
  Termin prowadzonych robót - 21.X.2019 r. - 28.II.2020 r.
  Wykonawca F-ma "ADNES" s.c.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Słodowiec 5
  Termin prowadzonych robót 22.X.2019 r. - 4.I.2020 r.
  Wykonawca - F-ma Usług. Rem. Bud. Grzegorz Lis
 • Wymiana wadliwego ocieplenia ściany szczytowej w budynku Kiełpińska 6
  Termin prowadzonych robót: 4.XI. - 25.XI.2019 r.
  Wykonawca - ZRB Roman Homa